(Kapahayagan kan mga Obispo kan Pilipinas [CBCP] manonongod sa National Synodal Consultation na ginibo kan Julio 4-7, 2022, sa Tagaytay City)

 

Namomotan na Banwaan kan Dios,

Padagos niatong nadadangog ang pangapodan ni Papa Francisco pasiring sa Simbahan na an mga miyembro naghihingowa na magkaburunyog (communion), nagpapartisipar sa buhay kaini (participation), asin dai napapagal sa paghanap kan kasaraditan, kan mga nawawara, asin kan mga harayo (mission). Ini ang Simbahan na Sinodal –sarong Simbahan na nagbabaklay na an gabos magkairiba.

Nagsimbag kita sa pangapodan na ini sa paagi nin mga pagtiripon asin paghinanyog sa satuyang mga dyosesis, mga prelatura, asin vicariato apostolico; sa pagdangog sa manlaen-laen na sektor sagkod sa lebel kan mga barangay, orog na sa mga tugang niato na yaon sa kapurohan asin sa mga dai kabali sa satuyang mga komunidad.

Pakatapos kan mga konsultasyon na ini, kaming mga Obispo, kaiba ang mga representanteng laiko asin clero, nagtiripon nin apat na aldaw sa Tagaytay para sa National Synodal Consultation.

NAGHILING kami. Naogma kaming mahiling an pusog asin matiyagang pagtubod kan satuyang mga kahimanwa; an dedikasyon kan mga ministro, an nagkukusog na pagtarabangan sa kawanggawa sa laog asin sa luwas kan Simbahan. Nakahiling kami nin mga liwanag.

Alagad, namundo kaming mahiling an realidad na harayo pa kita sa pagigin Simbahan nin mga dukha kan madangog mi an mga inagrangay kan mga harayo sa Simbahan. Nahiling mi an dakul na mga labot (gaps) asin mga ‘saradong mga pintoan’. Nakahiling kami nin mga anino asin diklom.

Parareho an samong namate, an pagsalak kan kaogmahan asin kamundoan. Ini saro nang ekperiensya nin pag-iribahan, alagad mawot pa niamo nin orog na hararom na pagkaburunyog.

NAGDANGOG kami. Nakadangog kami nin mga tingog na nag-aapod samo, sa mga clero, relihiyoso asin laiko na magbago nin puso asin buhay (conversion), na magluwas sa mga ‘comfort zones’, na orog na magin bukas asin welcoming, na magin ‘transparent’ asin ‘accountable’, asin na magin orog na maheherakon. An mga tingog na ini, alingawngaw kan pangapodan ni Papa Francisco na kita magin Simbahan na minaluwas asin dai nag-oontok sa pagmisyon.

Pakatapos niamong maghiras asin magdangog nin mga istorya hale sa ibaba, binuksan mi an samong mga isip asin puso sa Tataramon nin Diyos asin samuyang namate an mga pasabong kan Banal na Espiritu. An sarabay asin sararong pag-atid-atid nagdara samo nin pagmawot para sa mas mahiwas pang partisipasyon, sa mas hararom na pagkaburunyog, asin sa panibagong pag-misyon. Ini man agyat samo na liwat na mangitorogan para sa Banwaan kan Diyos. Namati mi an pangapodan kan pagkamoot kan Ama na nahiling niato ki Jesus duman sa Krus.

Kami inaapod na MAMOOT. Sa pagsimbag sa pagkamoot nin Diyos, liwat niamong inaandam an samong mga sadiri sa panibagong misyon.

Nahiro kami na magbukas nin mga pintoan, lalo na an pintoan kan pagbabago personal, kan parokya asin kan satong mga institusyon (conversion). Ini pagbukas kan mga pinto nin pakikipagkanumpungan (encounter) asin dialogo; an pinto nin pagpanibago (renewal) kan samong mga sadiri asin kan mga clero; an pinto kan orog pang pagsabuhay kan kapakumbabaan asin pagigin simple; ang mga pinto kan ‘stewardship’, marhay na pamamahala (good governance) asin pangataman kan kapalibotan (care for environment); mga pinto kan pagpapusog kan pagtalubo sa pagtubod (faith formation) asin ‘empowerment kan laiko’, asin ang pagpatindog kan satong mga komunidad; ang pinto kan paghusay kan satong mga estruktura asin ministerio –an pagbaya kan mga bagay na dai na nakakatabang asin pag-ako kan naghihimo sato na magin komunidad; an mga pinto nin pagbukas nin mga tulay, pagtakop sa mga labot (gaps), asin pagtulod nin pagkapantay-pantay (equality)

Binubuksan niato an mga pintoan kan Simbahan tanganing kita gabos magluwas asin magmisyon –hanapon an mga harayo, an mga napapalaen, an mga nasa luwas; tanganing makipagkanumpungan, magdangog asin maki-dialogo sa satong mga tugang sa ibang simbahan asin relihiyon; tanganing makipagtabangan sa mga aspeto nin ecumenismo, interreligious dialogue, pulitika asin social media.

Binubukasan niamo an samong mga mata, talinga, isip asin puso, huli ta mapakumbaba niamong inaako na mayo samo an gabos na kasimbagan sa mga kahapotan sa satong panahon, asin minimidbid mi an karahayan asin kakayahan kan satuyang mga katugangan, pati kan mga laen an pagtubod sa sato.

Nagpapasalamat kami sa kadakul-dakol na lalawgon, mata, talinga asin mga kamot na sa saindang pagigin bukas asin kahigosan nahimo an mga eksperiensyang Sinodal.

Naglalaom asin nagsasarig sa pagkaherak nin Kagurangnan, nangangako kaming sunodon an paaging Sinodal –an maghiling, magdangog asin mamoot (look, listen, love) bilang dalan, tanganing kita magtalubo pa na magin Simbahan sa Pilipinas na mapakumbaba, bukas asin mayong pinapalaen.

Hinahagad niamo an maka-Inang pangataman ni Virgen Maria, an pag-antabay ni San Jose, mantang padagos niamong inaarang ang pagkaherak asin pagkamoot kan Santisima Trinidad: Ama, Aki asin Espiritu Santo.

Sa ngaran kan mga Obispong Catolico sa Pilipinas,

+PABLO VIRGILIO S. DAVID, D.D
Presidente kan CBCP
July 11, 2022