Namomotan na Banwaan kan Dios:

An satong Inang Simbahan nakulgan na gayo huli kan mga kontrobersya sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa nakaaging duwang semana. May mga myembro kan Simbahan na nagtutubod na inosente digdi an mga obispo, mantang an iba dai. Kami na saindong mga pastor nakikisumaro saindo. Bilang mga pastor na naghihingowa na mamoot saindo siring ki Hesus an Marhay na Pastor, nahahagad kami nin dispensa sa sakit asin kamundoan na namatean nindo huli kan pangyayari na ini.

Ikinamumundo niamo na kadakul saindo, orog na an mga jovenes, an mga kasaradayan, asin an satong mga Basic Ecclesial Communities, nalilibongan nin huli kan garo baga pagkasalungat kan samong mga gibo asin kan samong mga katukdoan pastoral.

Mantang ipinapahayag niamo an samong kamundoan, hinahagad man niamo saindo na dai tulos maghusga asin maigot na hanapon an bilog na katotoohan sa likod kan kontrobersya. Hanapon ta an katotoohan sa danay na pagkamoot.

Sinisiguro niamo saindo na an mga obispong kaiba digdi andam na akoon an responsibilidad kan saindang mga gibo asin hampangon an mga consequencia kun mapapatotoohan na ini kontra sa ley, may anomaliya asin bako susog sa konstitusyon. Sinisiguro niamo saindo na an saindang gibo daing maraot na katuyohan. Hale sa saindang odok sa boot na kamawotan na tabangan an saindang mga pinaglilingkodan, dai ninda natimbang nin marhay an mga maraot na epekto na posibleng magin bunga kan mga ini. Nagpahayag man sinda nin kaandaman na gibohon an gabos na maninigo nganing mabulong an lugad na ini tanganing gabos kita makapadagos na may paglaom.

Siring man sinisiguro niamo saindo, samong namomotan na banwaan, na samong rerepasohon an mga paagi nin pakikipagtabangan sa mga ahensya kan gobyerno para sa pagtabang sa mga dukha, nganing masiguro na marespeto an mga sensibilidad pastoral asin maotob an mga pinakahalangkaw na sukol nin karahayan. Samong paghohorop-horopan an samong mga pinapahalagahan sa liwanag kan samong bokasyon bilang mga disipulo ni Hesukristo. Idinudusay niamo an samong mga sadiri sa halawig na paglakbay pasiring sa personal asin pangkomunidad na pagbabago na kinakaipuhan sa gabos na disipulo kan Kagurangnan. Hinahagad niamo saindo na maglakaw kaiba niamo sa dalan nin danay na pagbabago.

Sa liwat ipinapahayag niamo an samong labi-labing kamundoan sa sakit na idinulot kan mga pangyayaring ini sa saindo, samuyang namomotan na banwaan. Aram nin Kagurangnan an samong pagkamoot sa saindo. Samong narurumdoman an mga tataramon sa psalmo: “Espiritung nagsosolsol an sakong atang; mapakumbaba asin nagsosolsol na espiritu dai mo isisikwal” (Ps 51). Siring kan ipinapahayag sa Kagurangnan kan parehong psalmo, samuya man na sinasabi sa samong mga sadiri: “Mawot mo an katotoohan sa puso nin lambang linalang kaya panoa ako nin kadunungan.”

Para sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

+NEREO P. ODCHIMAR, D.D.
Bishop of Tandag
President, Catholic Bishops’ Conference of the Philippines
July 11, 2011