Pamahayag sa mga Obispo sa Pilipinas mahitungod sa National Synodal Consultation, Hulyo 14-17, Syudad sa Tagaytay

 

Pinalangga namong Katawhan sa Dios,

Nadungog nato kanunay ang panawagan ni Papa Francisco alang sa usa ka Simbahan kansang mga sakop naninguha nga magpuyo sa kahiusa ug panagdait (communion), pagsalmot (participation) diha sa kinabuhi sa Simbahan, ug walay puas nga mangita sa labing ubos, nahisalaag, ug iwit (mission). Panawagan kini sa usa ka Sinodohanon nga Simbahan – Simbahan nga dungan nga nagpanaw.

Misanong kita sa iyang panawagan pinaagi sa pagpahigayon diha sa atong mga dyosesis, mga prelatura, ug mga apostolikanhong vicariato sa kalihokang Sinodohanon sa pagpaminaw sa usag-usa, sugod sa nagkalainlaing sektor ngadto na sa mga barangay, ilabi na niadtong anaa sa ngilit ug sa mga wala mahiapil sa atong mga kahugpongang simbahanon.

Human niining mga konsultasyon, kitang mga Obispo, uban sa atong mga representanteng layko, mga konsagrado ug kaparian, mipahigayon sa upat ka adlaw nga panagtagbo, ang National Synodal Consultation, sa Syudad sa Tagaytay.

MITAN-AW kita. Nalipay kita nga nakakita sa malungtarong pagtuo sa atong katawhan; sa dedikasyon sa atong mga ministro; sa nagkalapad nga dialogo sa aksyon tali kanato ug ingon man sa uban. Nakakita kitag mga kahayag.

Apan nasubo kita nga nagtan-aw nga halayo pa gihapon kita sa atong ginadamgo nga Simbahan sa mga kabus, ug nakadungog sa mga pangindahay ug mga agulo niadtong mga halayo sa Simbahan. Nakita nato ang mga gintang ug mga tinakpang pultahan sa atong buhat sa pagsangyaw. Nakakita kitag mga anino.

Ang atong gisaw-an nga mga sentimento gumikan sa nagsagol nga mga kalipay ug kaguol sulod sa atong mga kasingkasing usa gayud ka kasinatian sa panaghiusa, apan nangandoy kita sa mas halawom nga panag-ambit.

NAMINAW kita. Nadungog nato ang kusog nga mga tingog nga nanawagan kanato, sa atong kaparian, mga konsagrado ug mga kaabag nga layko nga mamati sa tawag sa pagbag-o, sa paggawas gikan sa atong mga hayahay nga nahimutangan, sa pagka-madawaton, sa pagka-dayag ug pagka-bukas sa mga pakisusi, sa mas labaw nga kamaloloy-on. Kining maong mga tingog mipalanog sa panawagan ni Papa Francisco sa usa ka ‘Simbahan nga molihok’ ug ‘makanunayon sa iyang misyon.’

Human sa pagpaambit ug pagpamati sa mga sugilanon gikan sa mga tinubdan, gibuksan nato ang atong mga kasingkasing ug hunahuna sa Pulong sa Dios ug nagpatalinghug sa agni sa Espiritu Santo. Ang atong tiningob nga pamalandong mihaling sulod kanato og pangindahay sa mas halapad nga partisipasyon, mas halawom nga komunyon, ug gibag-o nga misyon, ug mitukmod kanato nga maglaraw na usab alang sa katawhan sa Dios. Nabati nato ang tawag sa gugma sa Amahan nga nahimong tataw diha ni Jesus sa Krus.

Gitawag kita sa PAGHIGUGMA. Sa pagtubag sa gugma sa Dios, molusad kitag balik sa pag-misyon.
Nadasig kita nga ‘mobukas og mga pultahan’, ilabi na sa pultahan sa personal, parokyahanon, ug institusyonal nga pagbag-o. Nagpasabot kini, alang kanato, sa mas halapad nga pagbukas sa pultahan sa pakighimamat, pagpaminaw ug pakighinabi; sa pultahan sa pagbag-o nato ug sa kaparian; sa pultahan sa dugang pagsaksi sa pagka-yano ug kamapahiubsanon; sa pultahan sa pagka-piniyalan, maayong pangagamhanan ug pag-atiman sa kinaiyahan; sa pultahan tumong sa pagpalig-on sa pag-umol sa pagtuo ug pagpagahum sa mga layko, ug pag-ugmad og mga katilingban; sa pultahan sa pagbag-o sa atong mga struktura ug mga ministerio, – biyaan kadtong dili mapuslanon ug mohangop sa unsay makapalambo kanato isip usa ka komunidad; mga pultahan nga maghatud ngadto sa pagtukod og mga taytayan; modugtong sa mga gintang ug mopalambo sa kaangayan.

Moabli kitag mga pultahan nga maoy atong agian sa bag-o nato nga misyon – pagpangita niadtong halayo, lahi, ug sinalikway; pakighimamat, pagpamati ug pakighinabi sa mga igsoon sa laing denominasyon ug pagtuo; pagsuta sa mga posibilidad sa positibong pakiglambigit diha sa mga natad sa ekumenismo, pagkig-sabot-sabot sa ubang mga relihiyon, politika, ug social media.

Buksan nato ang atong mga mata, dalunggan ug kasingkasing, kay moangkon kitang mapaubsanon nga wala kita maghupot sa tanang mga tubag sa daghang mga pangutana ning atong panahon, samtang miila kita sa kaayo ug pagka-ginasahan sa atong katawhan ug kadtong lahi natog pagtuo.

Mapasalamaton kita sa daghang mga dagway, mata, dalunggan ug kamot kansang pagka-bukas ug kakugi mihimong posible sa atong kasinatiang Sinodohanon.

Uban ang paglaum ug pagtuo diha sa kalooy sa Ginoo, mosaad kita nga mamahimong Sinodohanon – motan-aw, maminaw, ug magmahigugmaon isip atong pamaagi sa paglihok, aron nga motubo kita ngadto sa usa ka mapaubsanon, matinagdanon ug madinawaton nga Simbahan sa Pilipinas.

Sangpiton nato ang inahanong pag-amoma sa Bulahang Birhen Maria ug ang proteksyon ni San Jose, ingon nga padayon kitang mangaliyupo sa kalooy ug gugma sa Santisima Trinidad: Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

Sa ngalan Catholic Bishops’ Conference of the Philippines

+ PABLO VIRGILIO S. DAVID, D.D.
Obispo sa Kalookan
Pangulo sa CBCP
Hulyo 11, 2022