(Mensahe dagiti Obispo ti Filipinas maipapan iti Sangkailian a konsultasion ti Sinodo, Hulio 4-7, 2022, Tagaytay City)

 

Ay-ayatenmi a Tattao ti Dios,

Masansan nga mangmangngegan ni Santo Papa Francisco a mangiyaw-awis ti pannakabukel ti maysa nga Iglesia a dagiti kamkamengna ket ikagumaanda ti agbiag iti sidong ti panagkaykaysa ken panagtutunos (communion), makipaspaset (participation) iti biag ti Iglesia, ket dida agpatingga a mangsapsapul kadagiti kanunumoan, dagiti napukaw ken dagiti maipaspasuli (mission). Maysa daytoy nga awag iti panagbalin nga Iglesia ti Sinodo, maysa a Simbaan a sititimpuyog nga agdaldaliasat.

Sinungbatantayo daytoy nga awagna mangrugi kadagiti diosesis, prelatura, ken bikariato apostoliko ti panangipadastayo iti kinasinodo babaen ti panagdengngegtayo iti tunggal maysa, manipud kadagiti naduma-duma a sektor agingga iti tukad ti barangay, nangnangruna kadagiti maipaspasuli ken kadagiti mailaklaksid kadagiti gimong ti simbaan.

Kalpasan dagitoy a panagkonsulta, dakami nga obispos, agraman dagiti pannakabagi dagiti dadaulo a laigo, nakonsagraran a tattao ken papadi, inangaymi ti uppat nga aldaw a panagtataripnong, The National Synodal Consultation, idiay siudad ti Tagaytay.

Nakitami. Nakaragragsakkami a nakakita iti napudno ken naanus a pammati dagiti tattao, ti kinapasnekda kadagiti pagserbianda, ti umad-adda a pannakipagtrabahoda (dialogue of action) iti maysa ken maysa ken kasta met kadagiti dadduma pay a tattao. Nakitami dagiti naraniag a paset ti Iglesia.
Nupay kasta, nalidayankami iti pannakakitami nga adayotay pay iti tagtagainep nga agbalin a maysa nga Iglesia dagiti napanglaw (Church of the Poor), iti pannakangngegmi kadagiti tartarigagay ken as-asug dagiti adayo ti riknana iti Simbaan. Nakitami dagiti libbawang ken nakaserra a ruangan iti misyontayo a mangikasaba ti Ebanghelio. Nakitami dagiti nalidem a paset ti Iglesia.

Ti nagkaysa a kaririknami a bunga ti nagtipon a ragsak ken liday kadagiti puspusomi ket maysa a kapadasan iti nasinged a panagkakadua, ngem tarigagayanmi pay ti naun-uneg a panagkaykaysa.

Dimngegkami. Nangngeganmi ti napigsa a timek a mangaw-awis kadakami a papadi, nakonsagraran a tattao ken dagiti katulonganmi a laigo – a mangipangag ti awag ti panagbalbaliw, a mangtallikud iti nanam-ay a biag ken a siraragsak a mangpasangbay iti siasinomanan. Nangeganmi ti napigsa nga awag nga agbiagkami nga awan-ilemlemmengna ken sisasagana a sumungbat kadagiti naitalek kadakami, ken ad-adda pay koma ti panagbalinmi a manangngaasi. Ipeksa dagitoy a timek ti awis ni Santo Papa Francisco ti panagbalintay koma a ‘Simbaan nga agtigtignay’ ken ‘Simbaan nga awanan-sarday ti inna panagmision’.

Kalpasan ti panagbibinnuray ken panagdengngeg kadagiti sarsarita dagiti ordinario a tattao, linuktanmi dagiti puso ken nakemmi iti Sao ti Dios ket dimngegkami iti panangidalan ti Espiritu Santo. Ti sangkagimongan a panagamiris pinataudna ti panagtarigagaymi iti nalawlawa a pannakipaset, naun-uneg a panagririnnanud ken napabaro a panagmission a mangtigtignay kadakami nga agarapaap manen agpaay kadagiti tattao ti Dios. Nariknami ti awag ti ayat ti Ama a naiparangarang babaen ken Jesus a Nailansa iti Krus.

Naayabantayo nga agayat. Iti panangsungbattayo iti ayat ti Dios irubbuattayo manen dagiti bagbagitayo nga agmision.

Natignaytayo a ‘mangilukat kadagiti ruangan’, nangnangruna iti ruangan ti panagbalbaliw iti bukodtay a bagi, ti Parokia, ken ti sibubukel a Simbaan. Para kadatayo, kaipapanan daytoy ti nawada a panangilukat kadagiti ruangan ti panagtataripnong, panangdengngeg ken dialogo; ti ruangan ti panangpabaro ti bukodtayo a bagi; ti ruangan ti nasudsudi a panagsaksi ti kinasimple ken kinapakumbaba nangruna kadagiti papadi; dagiti ruangan ti panangaywan, naimbag a panangimaton ken panangsaluad iti nakaparsuaan; dagiti ruangan nga agturong iti natibtibker a pannakatubay iti pammati ken pannakapabileg dagiti laigo, ken pannakipasdek dagiti gimgimongtayo; dagiti ruangan ti panangpabaro kadagiti istruktura ken pagserbian iti Simbaan, – ket panawantayon dagiti saan a makatulong ket arakupentayo dagiti mangaramid kadatayo kas maysa a napudpudno a gimong; dagiti ruangan a mangiturong kadatayo a mangbangon kadagiti rangtay, mangserra kadagiti libbawang ken mangitandudo ti panagpapada.

Ilukattayo manen dagiti ruangan para kadatay amin tapno rumuartayo ket irubbuattayo manen ti panagmission- tapno birokentayo dagiti adayo ti riknana iti Simbaan, dagiti maisupsupadi, maidasdasig; makisinnarak, dumngeg ken makisarsarita kadagiti kakabsattayo a kameng ti sabali a denominasion ken pammati; tapno intay tuntonen dagiti mabalin nga igannuat para iti positibo a panagdadanggay iti benneg ti ekumenismo, interreligious dialogue, politika ken social media.

Ilukattayo dagiti mata, lapayag, panunot ken pusotayo agsipud ta aklonentayo a sipapakumbaba nga awan kadatayo dagiti amin a sungbat kadagiti adu a saludsod iti panawentayo, numan pay bigbigentayo dagiti kinaimbag ken kinamanangisagut dagiti tattaotayo ken dagiti saantayo a kakaysa iti pammati.
Agyamantayo kadagiti adu a rupa, mata, lapayag ken im-ima a babaen ti kinamanagparabur ken ti napasnek a panagtrabahoda ket nagbanag dagiti kapadasantayo iti kinasinodo.

Siinanama ken napnoan pammati iti kaasi ti Apo, ikumittayo dagiti bagbagitayo iti kinasinodo – panagkita, panagdengngeg, ken panagayat kas wagastayo nga agtultuloy tapno agdur-astayo kas maysa a napakumbaba, managpasangbay ken manangibilang (inclusive) nga Iglesia ditoy Filipinas.
Dawatentayo ti nainaan a panangaywan ni Nainggasatan a Birhen Maria ken ti panangsalaknib ni San Jose, bayat ti panangitultuloytayo nga agdawat iti asi ken ayat ti Nasantoan a Trinidad: Ama, Anak ken Espiritu Santo.

Iti nagan ti Conferencia dagiti Obispos ti Filipinas (CBCP)

+ PABLO VIRGILIO S. DAVID, D.D.
Obispo ti Kalookan
Hulio 11, 2022